Điều khoản dịch vụ của EduNext

Thông tin Pháp lý

Những điều khoản này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang của chúng tôi (được định nghĩa bên dưới) cần phải tuân theo những điểu khoản được nhắc đến trong văn văn bản này. Trường hợp bạn không tuân thủ đúng những nguyên tắc này, bạn có thể sẽ không được sử dụng hoặc không thể truy cập các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dưới mọi hình thức.

Chào mừng bạn đến với Edunext.vn. Vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những quy tắc và những điều khoản giới hạn sẽ ảnh hưởng đến quá trình bạn sửa dụng trang web, sản phẩm và dịch của của chúng tôi (Sau đây gọi tắt là "Dịch vụ"). Những dịch vụ trên do FPT Software Co.LTD sở hữu và vận hành. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi/ nhận xét/ thắc mắc nào liên quan đến những điều khoản này hoặc về Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected], hoặc Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Khi chúng tôi đề cập đến "bạn" hoặc "của bạn", chúng tôi đang muốn nói về bạn (bao gồm cả trường hợp bạn đại diện cho bên thứ ba tham gia vào những điều khoản này). Khi chúng tôi đề cập đến "chúng toi" , "của chúng tôi" hoặc "FPT Software", chúng tôi đang nói đến Dịch vụ và công ty của chúng tôi (bao gồm các cán bộ, giám đốc, nhà đầu tư, đại lý, đại diện, và các nhân viên của chúng tôi). Các điều khoản dịch vụ này (sau đây được gọi tắt là "Điều khoản") là hợp đồng ràng buộc giữa bạn và FPT Software. Bạn phải đồng ý và chấp nhận với tất cả các điều khoản có trong Điều khoản hiện hành, nếu không, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Những điều khoản này cũng bao gồm điều khoản của Chính sách Bảo mật và Chính sách Tranh chấp Bản quyền.

Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, vui lòng đọc kỹ các điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu rõ nội dung từng điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu rõ nội dung từng điều khoản. Những điều khoản này có chứa điều khoản trọng tài cá nhân bắt buộc, điều khoản miễn xét xử tố tụng tập thể mà có yêu cầu đến....

Quyền truy cập thông tin tài khoản

Các lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến nội dung của bạn. Bạn tuyên bố và đồng ý với tất cả những điểu khoản và thông tin dưới đây. Chúng tôi dựa vào những tuyên bố và thỏa thuận liên quan đến nội dung của bạn và việc sử dụng nội dung được cung cấp trên Edunext:

Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Edunext có thể bao gồm các liên kết hoặc dịch vụ của Bên thứ ba (sau đây được gọi tắt là "Các trang web được liên kết"), nhưng chỉ được coi như một tiện nghi cho khách hàng. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ trang web nào được liên kết như trên, hoặc bất kỳ thông tin, tài liệu, sản phẩm hay dịch vụ nào được cấp trên các trang web được liên kết, hoặc có khả năng được truy cập trong qua các trang web được liên kết khác. Hơn nữa, chúng tôi không đưa ra đảm bảo nào rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến thông tin, tài liệu, sản phẩn hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc có khả năng truy cập được từ những trang web được liên kết. Những rủi do do việc truy cập và sử dụng những trang web được liên kết, bao gồm cả thông itn, tài liệu, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên web liên kết hoặc có sẵn thông qua các trang web được liên kết này hoàn toàn do bạn tự chịu.

Bồi thưởng

Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo cho FPT Software Co.LTD, các công ty liên kết, nhà cung cấp, đối tác, cán bộ, nhà thầu và nhân viên của FPT Software không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào có nguyên nhân do hoặc phát sinh từ hành động của Bạn trong việc sử dụng Edunext; khiếu nại rằng bạn hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng thông tin đăng nhập của bạn đã xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng Edunext; hoặc việc bạn hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng thông tin đăng nhập của bạn vi phạm các điều khoản này.

Điều khoản khác

 • Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi Bạn sử dụng Edunext. Những điều khoản có thể tiếp tục hoạt động sau khi Bạn ngừng sử dụng Edunext (bao gồm nhưng không giới hạn Giấy phép Nội dung của Bạn cho Chúng tôi và các điều khoản chung trong Phần này), sẽ vẫn tồn tại sau khi Bạn ngừng sử dụng Edunext.
 • Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế pháp luật nào ngược lại hoặc bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Edunext hoặc các Điều khoản này phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc được thanh vĩnh viễn.
 • Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn các thông báo, bao gồm cả những thông báo liên quan đến những thay đổi đối với các Điều khoản này, thông qua thông báo thông qua chức năng thông báo của Edunext.
 • Edunext dành cho người có năng lực hành vi dân sự của cá nhân. Bằng cách sử dụng Edunext, bạn trình bày và đảm bảo rằng Bạn đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc tại nơi sinh sống của Bạn và không phải là người bị cấm nhận các dịch vụ theo quy định luật pháp của Việt Nam hoặc các khu vực tài phán hiện hành khác . Bạn sẽ tạo (“Thông tin đăng nhập của bạn”). Thông tin đăng nhập của bạn chỉ dành cho Bạn sử dụng và không được chia sẻ. Mỗi cộng đồng trực tuyến Edunext (mỗi “Edunexter”), cần có Tài khoản và Thông tin đăng nhập Edunext của riêng mình. Bạn đồng ý rằng Thông tin xác thực và thông tin Bạn cung cấp khi đăng ký Tài khoản Edunext của mình và vào mọi thời điểm khác sẽ trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Thông tin đăng nhập, và đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản Edunext của Bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào Tài khoản Edunext, Thông tin đăng nhập của Bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ Việc bạn không cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác hoặc không bảo mật Thông tin đăng nhập của Bạn.

Nội dung

 • Edunext cung cấp một số tính năng nhất định: Cho phép người dùng gửi, đăng và chia sẻ dữ liệu, văn bản, phần mềm, đồ họa, tin nhắn hoặc tài liệu khác (Gọi chung là “Nội dung”). Nội dung mà người dùng gửi, đăng hoặc chia sẻ phải tuân theo các điều khoản sử dụng. Nội dung mà bạn sở hữu và đăng trên hoặc thông qua Edunext thuộc về bạn và bạn có thể sử dụng nó theo bất kỳ cách nào, trừ khi bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành. Khi bạn sử dụng Edunext đồng nghĩa với việc bạn đang cấp cho chúng tôi quyền sử dụng nội dung này.
 • Khi bạn đăng nội dung trên hoặc thông qua Edunext: Chúng tôi sẽ có quyền tiếp tục sử dụng nội dung này ngay cả khi bạn khoá tài khoản Edunext của bạn và / hoặc ngừng sử dụng Edunext.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả nội dung của bạn tạo ra: Tuyên truyền hoặc hiển thị trên Edunext. Bạn cũng đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến nội dung của bạn. Bạn đại diện và đồng ý với tất cả những điều sau đây khi muốn đăng tải nội dung trên Edunext:

  Chúng tôi có quyền xem xét, từ chối một số nội dung nhất định: Nội dung được tải lên và lưu trữ tại Edunext hoặc chỉnh sửa, hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của mình khi đăng tải nội dung trên trang Edunext: Bạn phải xác nhận, tuyên bố và bảo đảm các điều sau đây:

  • Không vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm mọi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác.
  • Không nói xấu, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ người nào.
  • Không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 • Phản hồi: Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ nhận xét, báo cáo lỗi, phản hồi hoặc sửa đổi nào , chúng tôi có quyền sử dụng phản hồi đó theo quyết định của chúng tôi. Khi gửi phản hồi cho hệ thống đồng nghĩa với việc bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng phản hồi của bạn cho bất kỳ mục đích nào.

Quy tắc ứng xử

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa hoặc chặn nội dung khỏi Edunext: Chúng tôi chỉ xác định theo quyết định hợp lý của chúng tôi là vi phạm các điều khoản này là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, nói xấu hoặc nói cách khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc gây bất lợi cho chất lượng hoặc tinh thần dự định của Edunext. Chúng tôi cũng có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giới hạn hoặc thu hồi các đặc quyền sử dụng của tài khoản Edunext của bất kỳ Edunexter nào đăng nội dung đó hoặc tham gia vào hành vi đó.

Bạn chịu trách nhiệm cho sự tương tác của bạn với những người dùng khác thông qua Edunext: Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng hoặc nếu bạn không đồng ý với kết quả của thử thách, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Edunext.

Chấm dứt

 • Chấm dứt tài khoản của bạn: Chúng tôi, theo quyết định của mình có thể chấm dứt tài khoản Edunext, thông tin xác thực của bạn. Xoá và loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong Edunext nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với các điều khoản này.
 • Bạn tự chấm dứt tài khoản của bạn: Bạn có thể chấm dứt tài khoản Edunext và quyền sử dụng Edunext của bạn bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ người dùng của chúng tôi tại [email protected] Tuy nhiên, nếu bạn có một thỏa thuận riêng với chúng tôi có các điều khoản mâu thuẫn về việc chấm dứt, các điều khoản đó sẽ được ưu tiên.
 • Không có quyền truy cập: Sau khi hủy hoặc chấm dứt tài khoản Edunext của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ không còn có quyền truy cập vào tài khoản Edunext của bạn và tất cả thông tin và nội dung trong tài khoản Edunext của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với thông tin hoặc nội dung bị xóa do hủy hoặc chấm dứt tài khoản Edunext của bạn vì bất kỳ lý do nào.

Quyền sở hữu

Edunext thuộc quyền sở hữu và vận hành của FPT Software Co.LTD. “Tài liệu”) được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương mại, bằng sáng chế và nhãn hiệu của Việt Nam, các công ước quốc tế cũng như tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền có liên quan và các luật hiện hành. Ngoại trừ bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba hoặc Nội dung do Bạn tải lên, tất cả các Tài liệu là tài sản có bản quyền của FPT Software hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết và / hoặc bên cấp phép của bên thứ ba. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc quyền sở hữu của FPT Software hoặc các chi nhánh và / hoặc bên cấp phép thứ ba. Trừ khi được FPT ủy quyền rõ ràng Phần mềm, Bạn đồng ý không bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, thực hiện công khai hoặc hiển thị, truyền tải, xuất bản, chỉnh sửa, phóng tác, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc khác nghĩa là sử dụng trái phép các Tài liệu.

 • Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. nỗ lực thực hiện các ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
 • Bạn không được chuyển nhượng Tài khoản Edunext của Bạn hoặc bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây và bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy của Bạn sẽ vô hiệu.
 • Tất cả các phần của các Điều khoản này theo bản chất tương ứng của chúng sẽ vẫn tồn tại sau khi hủy hoặc chấm dứt các Điều khoản này sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ các Điều khoản này. đối với bất kỳ biện pháp pháp lý nào khác theo Điều khoản này theo luật hoặc công bằng.
 • Bạn đồng ý rằng trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này, sẽ không có bên thứ ba nào được hưởng lợi đối với các Điều khoản.